کلیدواژه‌ها = حس عمقی
مروری بر اثربخشی پروتکل های تمرینی بر حس عمقی و درد ناحیه کمر در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 314-327

10.32598/JSMJ.21.3.2784

مارال امینی؛ محمد حسین علیزاده؛ منصور صاحب الزمانی؛ مهدیه آکوچکیان


تأثیر گردن‌درد غیراختصاصی مزمن بر شاخص‌های ثبات وضعیت بدنی

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 277-283

مریم سعادت؛ محمدجعفر شاطرزاده یزدی؛ علی‌اصغر ارسطو؛ شهلا زاهدنژاد؛ حسین نگهبان سیوکی؛ عبدالحسین بیگدلی