کلیدواژه‌ها = پرفشاری خون
بررسی رابطه بین پرفشاری خون و برخی عوامل مرتبط در پناهندگان افغانستانی مقیم استان اصفهان در سال 2019

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 46-58

10.22118/jsmj.2023.365299.2959

زکیه محمدی؛ معصومه جلیلی؛ طیبه غلامی؛ محمد علی نعلبندیان؛ مینا جوزی