کلیدواژه‌ها = سمیت سلولی
مطالعه اثرات ضدسرطانی فراکشنهای پروتئینی جد اشده از سم مار شا خدار ایرانی و بررسی خواص ضدباکتریایی آ نها در شرایط آزمایشگاهی

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 122-137

10.32598/JSMJ.21.1.1846

جمیل زرگان؛ مجید میرزایی ندوشن؛ ثباتی حسین؛ اشکان حاجی نورمحمدی؛ حمیدرضا گودرزی؛ فیروز ابراهیمی


سنتز هیبرید پارتنولید و ملفالان و بررسی قدرت سمیت سلولی آن در برابر سلولهای سرطانی پستان

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 11-25

10.22118/jsmj.2020.198886.1798

انسیه کریمی؛ مهرداد ایرانشاهی؛ علی الماسی راد؛ احسان کریمی‌


بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 71-79

10.22118/jsmj.2019.178853.1629

مسعود همایونی تبریزی؛ عطیه دارچینی مراغه؛ احسان کریمی