کلیدواژه‌ها = آپوپتوز
افزایش حساسیت سلو لهای MCF-7 سرطان پستان نسبت به کوئرستین ازطریق کاهش بیان DFF45/ICAD

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 776-792

10.32598/JSMJ.21.6.2435

تکتم سادات کلینی؛ سیدجلال زرگر؛ شاهرخ صفریان؛ مصطفی صابریان


تأثیر ترانس‌سینامیک اسید بر شاخص‌های آپوپتوزی در سلول‌های سرطانی رده ی MCF-7

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 663-676

فائزه زینیوند؛ محمد رضا تابنده؛ مریم کلاهی