کلیدواژه‌ها = کولیت اولسرو
نتایج جراحی کولیت اولسرو در کودکان بستری در بیمارستان مفید

دوره 20، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1400، صفحه 628-639

10.32598/JSMJ.20.2165

لیلی مهاجرزاده؛ احمد خالق نژادطبری؛ امیر رضا مشاری؛ مهدی صرافی؛ امیرحسین حسینی