کلیدواژه‌ها = شکستگی عمودی ریشه
تأثیر تغییرات میزان گاما در تشخیص شکستگی عمودی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم: مطالعه آزمایشگاهی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 688-699

10.32598/JSMJ.21.5.2579

محمد یزدی زاده؛ علی حبیبی کیا؛ پرنیان علوی نژاد؛ امیرمحمد آقامیرزاده


بررسی شکستگی عمودی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال با استفاده از فیلتر پردازش تصویر شارپ :UM (مطالعه آزمایشگاهی)

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 536-547

10.32598/JSMJ.21.4.2692

محمد یزدی زاده؛ علی حبیبی کیا؛ پویا کاویانپور؛ پرنیان علوی


ارزیابی تأثیر تغییرات کنتراست در تشخیص شکستگی عمودی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال معمولی

دوره 20، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1400، صفحه 680-689

10.32598/JSMJ.20.2312

علی حبیبی کیا؛ آرش دباغی؛ محمدامین جواهری؛ مهدی صباغیان