کلیدواژه‌ها = پایایی
بررسی روایی و پایایی ارزیابی از راه دور پاسچر سر و گردن و شانه بیماران با گردن درد مزمن

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 59-68

10.22118/jsmj.2022.336083.2813

زینب رویین تن؛ مریم سعادت؛ معصومه حسام؛ امین بهداروندان؛ مینا جهانگیری؛ علی دیناروند


ارزیابی ویژگیهای روانسنجی آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم درکودکان کم‌توان ذهنی هفت تا 10 سال شهر تهران

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 81-93

10.22118/jsmj.2019.183213.1644

سید هاشم حسینی؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقرزاده؛ داود حومینیان شریف آبادی


روایی،پایایی، ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 333-344

10.22118/jsmj.2017.49819

امراله ابراهیمی؛ زهرا خیّر؛ حمید نصیری؛ علیرضا برنامنش


ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی شا خص عملکرد جنسی مردان

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 655-663

احمد فخری؛ هادی مرشدی؛ آتوسا سلیمانیان