کلیدواژه‌ها = مقاومت آنتی بیوتیکی
تعیین پاتوتایپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشرشیاکلای مولد اسهال، جداشده از اسهال کودکان در شهرستان خرم آباد، لرستان، ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 29-43

10.22118/jsmj.2021.238985.2149

فاطمه عزیزی؛ محمد رعایایی اردکانی؛ سیده الهام رضا توفیقی؛ احسان رشیدیان