کلیدواژه‌ها = جنوب غربی ایران
مطالعه دموگرافیک لیشمانیوز جلدی و توزیع جغرافیایی آن در شهرستان دشت آزادگان(۱۳۹۷-۱۳۹۳)

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 215-225

10.22118/jsmj.2020.223846.2034

سیده فاطمه رسا؛ الهام مراغی؛ شهلا بیگدلی؛ الهام جهانی فرد؛ زهرا بهنام پور؛ زهرا نصیری