کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
مقایسه ی خودکارآمدی عملکرد بالینی مراقبان سلامت ماما و غیرمامای شاغل در مراکز بهداشتی شهر اهواز

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 565-573

10.32592/JSMJ.22.5.565

نادیا گروشاتی؛ پروانه موسوی؛ بهمن چراغیان؛ زهرا عباسپور