کلیدواژه‌ها = دانشجویان
ارزیابی دانش دانشجویان در مورد سندرم متابولیک و اجزای آن

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 515-525

10.32592/JSMJ.22.4.515

رضوان چهارلنگ؛ مجید کاراندیش؛ زهرا اسدی؛ ثریا مرادی


رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 577-586

عبدالحسین شکورنیا؛ مهری غفوریان بروجردنیا؛ حسین الهام‌پور