کلیدواژه‌ها = نوجوان
اصلاح الگوی گرایش به رفتارهای مرتبط با سلامت در پسران نوجوان

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 152-163

10.32598/JSMJ.21.2.2817

بنین آذرنوش؛ زینت نیک آیین؛ فریده اشرف گنجویی؛ زهرا حاجی انزهایی


اثر تمرینات اینتروال شنا بر ذخایر آهن و سطح هپسیدین پسران نوجوان 15-13‌ساله

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 162-169

10.32598/JSMJ.20.2.8

حمید طالبی فرد؛ امیر سیاری؛ مطهره مصلحی؛ حبیب اصغرپور


شیوع افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان کوهدشت

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 433-442

10.22118/jsmj.2017.51106

فروغ ریاحی؛ مریم ایزدی مزیدی؛ اشرف تشکری؛ لیلا منصوری


بررسی رابطۀ برخی از ویژگی‌های دموگرافیک با کیفیت خواب نوجوانان در شهر اهواز1394

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 475-484

اشرف السادات حکیم؛ فاطمه دره قائدی؛ سید محمود لطیفی؛ نیره خاشعی