کلیدواژه‌ها = رضایتمندی
بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی بر اساس رضایتمندی کارآموزان پزشکی و سنجش کیفیت آموزش در عرصه های بالینی در دوران کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی 1399 - 1400

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 11-23

10.22118/jsmj.2022.367235.2970

سید مهدی پورافضلی؛ محبوبه حسینی؛ هادی رئیسی شهرکی؛ عبدالرحیم صانعی؛ افسانه حبیبی؛ علیرضا قلی پور؛ ستاره فاضل؛ میثم عدیمی


ارزیابی رضایتمندی از ارتزهای اندام تحتانی و خدمات پس از آن در کاربران شهر اهواز

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 53-63

10.22118/jsmj.2020.229477.2073

محدثه صالحی نجف آبادی؛ محمد خیاط زاده ماهانی؛ میمنت اکبری؛ مریم مرادی؛ آسیه اکملی