کلیدواژه‌ها = استافیلوکوکوس اورئوس(Staphylococcus aureus)
بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 653-664

10.22118/jsmj.2018.57807

سید امیر حسینی؛ فیروز ابراهیمی؛ شهرام نظریان؛ محمود حمیدی