کلیدواژه‌ها = گزنه
تغییرات سطوح سرمی رتینول متصل به پروتئین 4، گلوکز و انسولین در سازگاری با مصرف مکمل گزنه و تمرینات ترکیبی در مردان دارای اضاف هوزن مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 236-245

10.32598/JSMJ.20.3.2416

وحید تایید؛ عزیز زینی وند لرستانی؛ مهبانو قادری؛ هادی قرنی؛ یاسر مهدی زاده؛ مرضیه هواسی


تاثیر تمرین هوازی و مصرف گزنه بر پروفایل لیپیدی و قند خون ناشتا در زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دوم

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 507-516

ندا دادور؛ اکبر قلاوند؛ مهرنوش ذاکرکیش؛ شهلا حجت؛ عیدی علیجانی؛ رضا محمودخانی کوشککی