کلیدواژه‌ها = آنژیوگرافی
بررسی دقت دستگاه کاردیوگونیومتری در تشخیص بیماری ایسکمی قلب در بیماران دیابتی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

10.22118/jsmj.2023.411363.3206

احمدرضا عصاره؛ عبدالرحیم نجات بخش؛ حبیب حی بر


پیش بینی نتایج آنژیو گرافی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و دوجمله ای منفی با صفر انباشته

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 486-499

10.32598/JSMJ.21.4.2350

آزاده ساکی؛ فاطمه رضایی شریف؛ علی تقی پور؛ محمد تاج فرد


بررسی آنژیوگرافی و کاتتریزاسیون قلبی و عوارض حاد آن در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1391

دوره 13، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 681-688

محمدرضا خلیلیان؛ عبدالرحمن امامی مقدم؛ محسن علی سمیر؛ خاطره فلامرزی


اثر آماده سازی روانی بر کاهش اضطراب ناشی از کاتتریزاسیون قلبی

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 521-532

فروزان بهروزیان؛ سیدمسعود سیدیان؛ سعید انصاری دزفولی؛ فرنوش بهزاد؛ سمیرا یزدانی نژاد