کلیدواژه‌ها = آزمون کشندگی آرتمیا
بررسی اثرات سیتوتوکسیک در متابولیت‌های تولیدشده به‌وسیلۀ اکتینومیست‌ها

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 347-355

سهیلا صرامی؛ جواد حامدی؛ فاطمه محمدی‌پناه؛ سید مهدی رضایت سرخ آبادی