کلیدواژه‌ها = TGMD-3
ارزیابی ویژگیهای روانسنجی آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم درکودکان کم‌توان ذهنی هفت تا 10 سال شهر تهران

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 81-93

10.22118/jsmj.2019.183213.1644

سید هاشم حسینی؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقرزاده؛ داود حومینیان شریف آبادی


روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- نسخه سوم در کودکان سه تا 10 سال شهر اهواز

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 379-391

10.22118/jsmj.2017.51022

فرزاد محمدی؛ عباس بهرام؛ حسن خلجی؛ فرهاد قدیری