کلیدواژه‌ها = آلبومین
بررسی اثر آلبومین در مقایسه با پلاسبو بر روی عملکرد بالینی پس از سکتۀ مغزی ایسکمیک در حوزۀ شریان مغزی میانی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 365-373

نسترن مجدی نسب؛ شهرام ترحمی؛ احمد همتی؛ شراره قبادی قادیکلائی؛ مهدی مسعودی مقدم؛ فاطمه صدر


بررسی نقش آلبومین تزریقی در کاهش حجم هماتوم ناشی از سکته‌ی مغزی خونریزی‌دهنده

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 429-438

سید احسان محمدیانی‌نژاد؛ نسترن مجدی نسب؛ داود شلیل احمدی؛ امیر شیرعلی؛ مرتضی عقبایی