کلیدواژه‌ها = آپاندیسیت و التهاب کیسه صفرا
گزارش دو مورد شکم‌ حاد در Situs Inversus

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 447-451

محمدرضا فرحناک؛ کاوه همدانی