کلیدواژه‌ها = پنوماتوز سیستوئید روده‌ای
پنوماتوز کولون: گزارش یک مورد

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 335-339

عبدالرحیم ناهیدی؛ علیرضا رضایی