کلیدواژه‌ها = ادنتوژنیک کراتوسیست
ادنتوژنیک کراتوسیست همراه با تورم در بیمار مسن- گزارش مورد

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 631-639

10.22118/jsmj.2019.159935.1536

صفورا سیفی؛ مرجان کیانی؛ احسان موعودی؛ علیرضا پورنبی


ادنتوژنیک کراتوسیست با نمای ضایعه پری‌آپیکال

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 97-104

مریم سیدمجیدی؛ کامران نصرتی