کلیدواژه‌ها = سندرم داون
مطالعه موردی تأثیر روش گفتار هجایی در درمان لکنت سه کودک دارای سندرم داون

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 513-520

پیمان زمانی؛ سیده مریم موسوی؛ حسین رضایی


مقایسة شاخص‌های اکوستیکی در دختران مبتلا به سندرم داون و دختران طبیعی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 189-195

شیوا جوادپور؛ نگین مرادی؛ مجید سلطانی؛ هدایت نوری؛ امین رضایی راد