کلیدواژه‌ها = توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی
بررسی تاثیر تغییرات کنتراست در تشخیص تحلیل داخلی ریشه در دندان های تک ریشه در توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 409-422

10.22118/jsmj.2020.239109.2150

علی حبیبی کیا؛ آرش دباغی؛ منصور جعفر زاده؛ سمیه طرفی؛ مسعود اسماعیلی


بررسی موقعیت کانال اینفریور آلوئولار در تصاویر کراس‌ سکشنال توموگرافی کامپیوتری با اشعۀ مخروطی

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 445-455

آرش دباغی؛ مهشید رضوی؛ سعید شیرافکن؛ محمد حسین حقیقی زاده