کلیدواژه‌ها = ریزنشت
بررسی و مقایسه ریزنشت پلاگ اپیکالی سمان CEM در سه محیط مختلف

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 573-581

10.22118/jsmj.2019.161499.1544

فاطمه آیت اللهی؛ فاطمه زارع بیدکی


مقایسۀ لابراتواری میزان میکرولیکیج یک نوع کامپوزیت زیرساخت، در دو روش مختلف قراردهی

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 394-401

فرامرز زکوی؛ حسین تیموری؛ نجمه زرنقاش؛ نعمت اله فرخنده عقیده


بررسی آزمایشگاهی ریزنشت اینله‌های ساخته شده از کامپوزیت رزین پس از استفاده از دو روش آماده‌سازی سطحی

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 91-98

آزیتا کاویانی؛ فاطمه دباغی تبریز؛ هنگامه علی نژاد؛ مهسا اسفندیاری