کلیدواژه‌ها = عاج
بررسی پدیدۀ غیر فعال شدن داروهای ضد عفونی‌کنندۀ کانال ریشه توسط پودر عاجی

دوره 13، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 635-649

محمد یزدی زاده؛ سمیه قمری؛ میلادعلی کاظمی؛ سحر جلالی


مقایسه دو روش بررسی استحکام برشی باند کامپوزیت به عاج دندان انسان در محیط آزمایشگاه

دوره 14، شماره 3، خرداد و تیر 1394، صفحه 255-261

فرامرز زکوی؛ ارمغان علیخانی؛ آرزو آقا کوچک زاده؛ الهام قناطیر؛ صباح کریمی