کلیدواژه‌ها = لیپوپلی ساکارید بروسلا آبورتوس
اثر عصارۀ جوشاندۀ سنجد بر غلظت سرمی IL-6 در موش‌های سفید کوچک دریافت-کنندۀ لیپوپلی ساکارید بروسلا آبورتوس

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 151-156

علی پندونه؛ سید همایون صدرایی؛ غلامرضا کاکا؛ محمود مفید؛ داود اسماعیلی؛ عسگر امامقلی