کلیدواژه‌ها = نشخوار فکری
اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک از بیماری و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 548-559

10.32598/JSMJ.21.4.2728

شمس الدین طرفی عمید پور؛ علیرضا حیدرئی؛ بهنام مکوندی؛ سعید بختیارپور


اثر آموزش مهارت های زندگی بر فراوانی نشخوارهای فکری افسرده ساز در همسران جانبازان

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 697-706

ریحانه شیخان؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ محمدعلی سپهوندی؛ فضل اله میردریکوند