کلیدواژه‌ها = قلبی-عروقی
اثربخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی بیماران قلبی-عروقی

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 757-766

عبدالعظیم شهرویی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سید محمد حسن عادل؛ مهران شهرویی؛ شهریار شهرویی