نویسنده = حبیب اصغرپور
اثر تمرینات تناوبی بر سطح سرمی آپلین 17 و بهبود جریان خون عروقی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

10.22118/jsmj.2023.374754.3000

حمید طالبی فرد؛ حبیب اصغرپور؛ رضا رضایی شیرازی؛ عبدالامیر سیاری


اثر تمرینات اینتروال شنا بر ذخایر آهن و سطح هپسیدین پسران نوجوان 15-13‌ساله

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 162-169

10.32598/JSMJ.20.2.8

حمید طالبی فرد؛ امیر سیاری؛ مطهره مصلحی؛ حبیب اصغرپور