نویسنده = الهام مراغی
بررسی روند تغییرات ده‌ساله خطر نسبی سل ریوی اسمیر مثبت در ایران با استفاده از مدل‌سازی فضایی: 1389 - 1398

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 246-255

10.32598/JSMJ.20.3.2302

آذر بابااحمدی؛ ثریا مرادی؛ الهام مراغی؛ شیما یونس پور


مطالعه دموگرافیک لیشمانیوز جلدی و توزیع جغرافیایی آن در شهرستان دشت آزادگان(۱۳۹۷-۱۳۹۳)

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 215-225

10.22118/jsmj.2020.223846.2034

سیده فاطمه رسا؛ الهام مراغی؛ شهلا بیگدلی؛ الهام جهانی فرد؛ زهرا بهنام پور؛ زهرا نصیری