نویسنده = ناصر بهپور
تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با مکمل سیترولین مالات بر سطوح استراحتیBDNF سرمی، نیتریک اکسید و استروژن زنان یائسه

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 109-122

10.22118/jsmj.2020.213080.1927

مرضیه صدیقی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ ناصر بهپور؛ وحید تادیبی


اثر شش هفته تمرینات هوازی برسطوح اسید اسکوربیک سرمی و کبدی و سطح SVCT2 کبدی در رت های ویستار دیابتی

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 253-261

10.22118/jsmj.2019.197599.1792

امین بویراحمدی؛ وحید تادیبی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ ناصر بهپور