نویسنده = وحید تادیبی
تأثیر شانز ده هفته تمرینات فانکشنال بر کیفیت زن دگی و سلامت روان پرسنل نظامی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 446-455

10.32598/JSMJ.20.5.2234

سعید رحیمی احمدی بلدی؛ وحید تادیبی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ احسان امیری؛ محمد جلیل وند


اثر شش هفته تمرینات هوازی برسطوح اسید اسکوربیک سرمی و کبدی و سطح SVCT2 کبدی در رت های ویستار دیابتی

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 253-261

10.22118/jsmj.2019.197599.1792

امین بویراحمدی؛ وحید تادیبی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ ناصر بهپور