نویسنده = عبداله رفیعی
اریتراسما در استان خوزستان، یک مطالعه 11 ساله (1393-1382)

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 69-76

10.22118/jsmj.2023.363219.2952

عبداله رفیعی؛ شریف مراغی؛ نسرین امیررجب؛ صادق تهرانی؛ مهدی براجعه


ویژگ یهای جمعی تشناختی، بالینی و رادیولوژیک بیماران مبتلا به هیداتیدوز مراجع هکننده به بیمارستا نهای شهر اهواز طی سا لهای 1398 - 1396

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 486-497

10.32598/JSMJ.20.5.2516

سمیه میرزاوند؛ ملوک بیرم وند؛ عبداله رفیعی؛ امین بحرینی؛ بهمن چراغیان؛ عظیم معتمدفر؛ عبدالهادی جهانشاهی