نویسنده = محمد مهرآور
راهبردهای حرکتی مورد استفاده جهت بازیابی تعادل تحت چالش های سازماندهی حسی در افراد دارای نوروپاتی دیابتی

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 560-573

10.32598/JSMJ.21.4.2844

زهرا کوثریان؛ مهرنوش ذاکرکیش؛ محمد مهرآور؛ محمد جعفر شاطرزاده یزدی؛ سعید حسام


بررسی دقت تشخیصی اندازه قدرت عضله چهار سر ران در ایجاد تمایز بین بیماران استئوآرتریت زانو با درجات خفیف و متوسط تا شدید علائم رادیوگرافی

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 329-338

10.22118/jsmj.2018.73462

ناهید پیرایه؛ محمد جعفر شاطر زاده؛ حسین نگهبان؛ محمد مهرآور؛ ندا مصطفایی