نویسنده = محمدهیوا عبدخدا
طراحی الگوی استفاده از تصویربرداری اسناد برای نگهداری مدارک پزشکی

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 245-263

10.22118/jsmj.2018.73401

جواد زارعی؛ احمد عزیزی؛ محمدهیوا عبدخدا؛ سارا ساکی پور