نویسنده = علی حبیبی کیا
تأثیر تغییرات میزان گاما در تشخیص شکستگی عمودی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم: مطالعه آزمایشگاهی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 688-699

10.32598/JSMJ.21.5.2579

محمد یزدی زاده؛ علی حبیبی کیا؛ پرنیان علوی نژاد؛ امیرمحمد آقامیرزاده


بررسی شکستگی عمودی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال با استفاده از فیلتر پردازش تصویر شارپ :UM (مطالعه آزمایشگاهی)

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 536-547

10.32598/JSMJ.21.4.2692

محمد یزدی زاده؛ علی حبیبی کیا؛ پویا کاویانپور؛ پرنیان علوی


ارزیابی تأثیر تغییرات کنتراست در تشخیص شکستگی عمودی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال معمولی

دوره 20، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1400، صفحه 680-689

10.32598/JSMJ.20.2312

علی حبیبی کیا؛ آرش دباغی؛ محمدامین جواهری؛ مهدی صباغیان


بررسی تاثیرتغییرات میزان گاما در شناسایی پوسیدگی های راجعه پروگزیمال در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 545-554

10.22118/jsmj.2020.238320.2146

علی حبیبی کیا؛ غلامرضا خواجوی؛ آرش دباغی؛ ساناز شریفی؛ مسعود اسماعیلی؛ محمد حسین حقیقی زاده


بررسی تاثیر تغییرات کنتراست در تشخیص تحلیل داخلی ریشه در دندان های تک ریشه در توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 409-422

10.22118/jsmj.2020.239109.2150

علی حبیبی کیا؛ آرش دباغی؛ منصور جعفر زاده؛ سمیه طرفی؛ مسعود اسماعیلی