نویسنده = مسعود اسماعیلی
بررسی تاثیرتغییرات میزان گاما در شناسایی پوسیدگی های راجعه پروگزیمال در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 545-554

10.22118/jsmj.2020.238320.2146

علی حبیبی کیا؛ غلامرضا خواجوی؛ آرش دباغی؛ ساناز شریفی؛ مسعود اسماعیلی؛ محمد حسین حقیقی زاده


بررسی تاثیر تغییرات کنتراست در تشخیص تحلیل داخلی ریشه در دندان های تک ریشه در توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 409-422

10.22118/jsmj.2020.239109.2150

علی حبیبی کیا؛ آرش دباغی؛ منصور جعفر زاده؛ سمیه طرفی؛ مسعود اسماعیلی