نویسنده = مسعود نیکبخت
اثر انواع ب یتحرکی بر طول تلومر و بیان ژ نهای TRF1 و TRF2 عضلات اسکلتی مو شهای نر نژاد C57BL/6

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 92-107

10.32598/JSMJ.21.1.2719

مصطفی خدادوست؛ سعید شاکریان؛ ساره ارجمند؛ مسعود نیکبخت