نویسنده = مهدی رضایی
کارایی شاخص افسردگی آزمون رورشاخ در تشخیص افسردگی اساسی

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 599-607

مهدی رضایی؛ علیرضا مخبر دزفولی؛ محمد علی سپهوندی؛ علی سلیمانی؛ سعید اعظمی