نویسنده = فاطمه دباغ تبریز
بررسی آزمایشگاهی مقاومت به شکست عمودی در دندان‌های ترمیم شده با چهار نوع سیستم پست و کور

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 531-540

اسدالله احمدزاده؛ نجمه موسوی؛ فرنوش گل محمدی؛ عمار نشاطی؛ فاطمه دباغ تبریز؛ اتابک عسگری