نویسنده = عباس زارع میرک آبادی
تخلیص فا کتور فعال کنندة V انعقاد خون از زهر افعی لبتینای ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 21-32

زهره آموزگاری؛ عباس زارع میرک آبادی؛ مژگان نور بهبهانی