نویسنده = داریوش بیژن‌نژاد
جداسازی و شناسایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی ژل وارتون بند ناف انسانی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 135-145

محمود هاشمی‌تبار؛ الهام اله‌بخشی؛ داریوش بیژن‌نژاد؛ فرشته نژاد دهباشی؛ سعید آزنده