نویسنده = عبدالله رفیعی
بررسی شیوع انگلهای روده‌ای در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان ابوذر اهواز

دوره 13، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 627-633

رضا غفاری؛ عبدالله رفیعی؛ مهدی تولا


بررسی 5 سالۀ علایم بالینی و علل زمینه‌ای سینوزیت قارچی مهاجم در اهواز

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 129-134

سهیلا نیک‌اخلاق؛ نادر صاکی؛ عبدالله رفیعی؛ مرتضی محمدی؛ مریم شاهرخی