نویسنده = فرشته بیرانوندی
تأثیر کاهش دمای محلول همودیالیز بر پایداری متغیرهای همودینامیک در بیماران مستعد ناپایداری همودینامیک تحت همودیالیز

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 11-20

سیف الله بلادی موسوی؛ علیرضا صفایی؛ فرشته بیرانوندی؛ شهاب الدین ستاری؛ علیرضا ستاری؛ زهرا اصلانی؛ فرزانه چهارده چریک