نویسنده = سید مختار حسینی
بررسی تأثیر محرومیت از آب و غذا بر تشکیل کریستال ادراری در کلیه موش صحرایی به عنوان یک مدل تجربی

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 185-195

10.22118/jsmj.2017.49249

مهزیار خزاعلی؛ سجاد نیکخواه؛ سید مختار حسینی؛ احمد روحی زاده


تأثیر مصرف تک‌دوز داروی سیلدینافیل بر حرکت اسپرم‌ها در مردان نابارور دچار الیگوآستنواسپرمی

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 581-588

سید مختار حسینی؛ محمدرضا دادفر؛ اسماعیل موسی‌پور؛ کریم طایی؛ سیدمحمود فاطمی بهبهانی؛ علیرضا علی شوشتری؛ محسن صدرنشین