نویسنده = وحید بیاتی
تاثیرات عصاره آبی دارچین بر شاخص توده‌ی بدنی، وزن اندام‌ها و شاخص‌های بیوشیمیای موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 693-703

10.22118/jsmj.2018.57809

سمیه رستم‌خانی؛ ساناز مهمازی؛ مهرداد قربانلو؛ سعید شکری؛ وحید بیاتی؛ رضا نجات‌بخش نجات بخش


واریاسیون نادر در موقعیت طناب داخلی شبکۀ بازویی: گزارش یک مورد

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 492-487

وحید بیاتی؛ زینب قنواتی؛ الهام یونسی؛ مهتاب نجف‌آبادی