نویسنده = ابراهیم عینی
بررسی کارایی بالینی و تطابق لبه‌ای حفرات ترمیم‌شده با کامپوزیت Tetric N- Ceram Bulk Fill به‌وسیلۀ دو دستگاه LED مرسوم و LED نسل سوم

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 179-186

آزاده قائمی؛ عزیز ذرتی پور؛ ابراهیم عینی؛ ازیتا کاویانی؛ فرامرز زکوی


مقایسه‌ی طول کانال اندازه‌گیری شده توسط اپکس‌یاب الکترونیکی NSK و رادیوگرافی در دندان‌های شیری نکروز در شرایط In vivo

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 393-400

صفا رکابی؛ الهام رجایی بهبهانی؛ فروغ خلیلی‌نژاد؛ میلاد سروری؛ ابراهیم عینی؛ نعیم الهایی


گزارش یک مورد میواپی‌تلیومای غدة بزاقی فرعی کام

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 693-698

10.22118/jsmj.2012.55161

محمود جهانگیرنژاد؛ ساعده عطارباشی مقدم؛ علی لطفی؛ ابراهیم عینی