نویسنده = فاطمه حیاتی
پاتوفیزیولوژی و درمان کرامپ‌های عضلانی در بیماران همودیالیزی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 253-260

فاطمه حیاتی؛ سیدسیف‌الله بلادی موسوی؛ حشمت‌الله شهبازیان؛ زرین بلادی موسوی


خطای کوچک پزشکی ممکن است که باعث عوارض قابل توجه شود گزارش یک مورد جالب

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 105-109

سید سیف‌اله بلادی موسوی؛ فاطمه حیاتی