نویسنده = یوسفعلی عطاری
اثربخشی مشاورۀ گروهی شناختی-رفتاری بر خودپنداره و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 333-345

ارام غریبی اصل؛ منصور سودانی؛ یوسفعلی عطاری


بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوۀ شناختی رفتاری بر نقش افزایش صمیمیت و زناشویی زوجین

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 223-229

شمس‌الدین طرفی عمیدپور؛ یوسفعلی عطاری؛ نجمه حمید


بررسی اثربخشی آموزش جنسی بر خودپندارۀ جنسی زنان در آستانۀ ازدواج شهر اهواز

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 485-493

عادله باوی؛ عباس امان‌الهی؛ یوسفعلی عطاری